Правилник о дистрибуцији СЗБ Штампа

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И СТРУЧНЕ  ОСПОСОБЉЕНОСТИ КАДРОВА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ДИСТРИБУТЕР, ОДНОСНО УВОЗНИК ЗА УПИС У РЕГИСТАР ДИТРИБУТЕРА И УВОЗНИКА

(Објављен у „Службеном гласнику РС”, брoj 21/2012)