Serbian (cyrilic)English (United Kingdom)

Линкови

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

ЕУ прописи

ФАО

Прогнозно-извештајна служба

Login FormHome Phytosanitary inspection
Search
Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: Информатор Ordering

Информатор о раду Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети у формату Microsoft Word или PDF.

Прилог 1.1 - Биланс буџетских расхода за 2017. годину Прилог 1.2 - Биланс буџетских расхода за IV квартал за 2017. годинe Прилог 1.3 - План биланса буџетских прихода за 2018. годину Прилог 2.1. - Закључени уговори о јавним набавкама за први квартал 2017. године Прилог 2.2. - Закључени уговори о јавним набавкама за први квартал 2017. године Прилог 2.3. -  Закључени уговори о јавним набавкама за трећи квартал 2017. године Прилог 2.4. - Закључени уговори о јавним набавкама за четврти квартал 2017. године Прилог 2.5. - План јавних набавки за 2018. годину Прилог 3 - Подаци о средствима рада

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Назив државног органа: Министарствопољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља

Адреса седишта: Немањина 22-26

Поштански број и град: 11040 Београд

Општина: Савски венац

Шифра делатности: 8411

Матични број: 17855140

ПИБ: 108508191

Орган управе у саставу Министарства је Управа за заштиту биља, која се налази у просторијама СИВ III, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

 

Лице одговорно за тачност и потпуност података, правилну израду, објављивање и редовно ажурирање Информатора о раду је Драган Миленковић, шеф Одсека за правне, опште и финансијске послове у Управи за заштиту биља.

 

Информатор о раду Управе за заштиту биља у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривредесредине Републике Србије, објављен je 14.03.2017. године, на веб сајту Управе, www.uzb.minpolj.gov.rs, и месечно се ажурира.

 

ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАТОРА

 

Увид у Информатор о раду се може остварити лично у просторијама Управе за заштиту биља, Омладинских бригада 1, 11000 Београд, спрат IV, канцеларија број 462.

За електронску верзију Информатора заинтерeсовано лице се може обратити на следећу e-mail адресу: dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

Издвојено

informator o radu

javne nabavke

ruska federacija voce izvoz